Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
J 3 A r i A s i ü o i 1 DI s M O i i i 1 -i. NOS Qlll HAN jll ¡J) J O SIN V 1 II MJAS INUNDACIONES EN M U R C I A 1 I i n Viz ni. ií I.i l i c i i u o s a i n i ó i i Icv. intin. i Mifiv el csti. iij i líc hi iiiUMd. cróii íiKol. icloin. L. is l o i ini. iitjs d e lo liitinioi d i i s J e Scpt K i i i l n o f i i i r o i MoUiili mi. s v 1.1 lliivins loi rL iici i l i s pioiliijci I. II fii. iiiJes li.i ñoseii ios couipo p v i u en 11 hiierl. i d e iNliiieia la 11111110- 1 eiiMi IILU p o i el ti. mpi- 1 ¡I iK! i v ¡i r o p o i t lüiii- s ¡ilen. ivic i s L MISO en el piii b l o SnnloiiK 1 i Li nii- iulj e. it i s t i o f e L. i toi IIILIK 1 e- liiló 1 iiiedKi n o c h e v e -l.i e i i iniiei. i i i i.i o c o n o i d i b l e- f irt Sí? í f, PLAZA DE SANTOMERA CON LOS MUEBLES DE LAS CASAS D E S T R U Í D A S m e n t e el c o n f l i c t o U n a e n o r m e a v e n i d a p r o c e d e n t e d e la R a m b l a S a l a d a i n u n d ó el p u e b l o l l e g a n d o el a g u a hasta u n m e t r o d e a l t u r a y d e r r i b ó c a s a s y a r r a s t r ó en s u corriente p e r s o n a s animales y e n s e r e s en h o r r i b l e c o n f u s i ó n M u c h a s f u e r o n las p e r s o n a s q u e p e r e c i e r o n en aquella h o r r i b l e n o c h e sin q u e fuera p o s i b l e s a l v a r las á p e s a r d e los e s f u e r z o s v e r d a d e r a m e n t e h e r o i c o s del c a b o y g u a r d i a s civiles del p u e s t o d e S a n tomera, q u e á tantas otras librar o n d e una m u e r t e cierta. La Prensa diaria ha publicado! os detalles e s p a n t o s o s d e la c a t á s t r o f e y las f o t o g r a f í a s q u e figur a n e n esta p á g i n a d a n i d e a d e la importancia de los destrozos i. ¿Wv -MÍ fe W- Í! MlT. íl- Í ÍÍ í- UNA DE LAS CALLES MÁS CASTIGADAS POR LA CATÁSTROFE M. r. ALLES