Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
JULIO 1998 ABC 4 1 UNIVERSIDADE DA CORUNA SM SKiaii SIIMKi M UNIVERSITARIO V O iPEJ o instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal é resultado da colaboración entre as entidades galegas: a Universidade da Coruña e o Laboratorio Xeolóxico de Laxe. As actividades conxuntas das dúas insíitucións comezaron a Fináis de 1994, ano no que tivo lugar a sinatura dun convenio de colaboración do desenvolvemento do cal, tres anos máis tarde, resulta a creación do Instituto Universitario de Xeoloxía. As súas actividades, por esta razón, teñen un carácter multicéntrico dividíndose no momento actual entre os seus locáis no Laboratorio Xeolóxico de Laxe, do Castro (Sada, A Coruña) onde se sitúa o seu centro de documentación, sede de reunións e edición de publicacións científicas, e o edificio Casa do Francés no Campus de Elvina onde se sitúa a dirección e secretaría académicas. As actividades investigadoras distribúense indistintamente entre as dúas sedes, se ben as investigacións en paleontoloxía cuaternaria: unha das súa, s liñas de traballo máis fructíferas do Instituto, se desenvolve case exclusivamente no Castro. É director do Instituto o catedrático de Xeodinámica da Facultade de Ciencias Juan Ramón Vidal Romaní. Información no SAFE (Casa do Francés) Campus da Zapateira. Tlf. 981 1670 (X) Fax: 981 167075 O ln. stituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga é un centro propio da Universidade da Coruña, creado o 25 de agosta de 1997 (Decreto 243 1997, do 25 de agosto, DOG 12 de setembro de 1997) co obxectivo de fomenta- la ensinanza e investigación sobre a Unión Europea e achegar estes estudios á realidade de Galicia. Para levar a cabo esta fínalidade, o Instituto organiza actividades docentes de terceiro ciclo e posgrao conducentes á obtención de diplomas académicos (por exemplo, un Mlster en Estudios da Unión Europea de 500 horas de duración) O Instituto está situado na Casa da Galería, Campus de Elvina s n, 5071, A Coruña, e conta cun grupo de profesores e investigadores dióxido polo catedrático de Dereito Internacional Público e titular da cátedra Jean Monnet de Dereito Comunitario, José Manuel Sobrino. Para máis información pódese contactar coa secretaría de dito Instituto Muriel Bouvier. Tlf, (34) 98! 167000 (ext. 1966) Fax; (34) 981 167013 E- mail: iuee udc, es msirnjTO uNivensnAiao DE MEDIO AMBIENTE IINIVBRSIDADE DA CORUÑA Instttulo IftiiTsisttCDio de Ciencias da Solide O Instituto Universitario de Ciencias da Saúde foi creado por Decreto da Xunta de Galicia do 29 de xullo de 1994. Liñas de investigación ñas que se defenderon vinte teses de doutoramento en medicina desde 1995: Radioloxía (4 teses) Odonto- estomatoloxía (3 teses) Medicina interna (2 teses) Cardioloxía (2 teses) Mastoloxía- patoloxía da mama- (2 teses) Nefroloxía (2 teses) Neurofisioloxía (1 tese) Oncoloxía (1 tese) Xestión sanitaria (1 tese) Cursos que se imparten: Curso de posgrao de experto en atención tempera; Máster en valoración de discapacidades e do daño corporal; Curso de especialización universitaria e patoloxías médico cirúxicas oráis. Programa de Doutoramento: Medicina clínica: avances e investigación, Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ó 18 de setembro no Departamento de Medicina. Enderezo: Hospital Marítimo de Oza. Pavillón 6. As Xubias s n. 15006 A Coruña. Tlf. 981 173160. Fax: 981 136714 K O Instituto Universitario de Medio Ambiente é un Centro propio da Univensidade da Coruña, constituido de contbrmidade co establecido, pola lexislación universitaria xeral (artigos 10 e 11 da Lei 11 1983, do 25 de agosto, de Reforma Universitaria) e polos Estatutos da Universidade da Coruña (artigos 31 a 34) A súa cieación produciuse por acordó do Consello da Xunta, e o Concello de Oleiros cedeu as instalacións do Pazo de Lóngora que, unha vez rehabilitado, constituirá a sede de dito Instituto. O Instituto é un Centro dedicado á investigación, á actividade docente de terceiro ciclo universitario, másters e cursos de posgrao e ó asesoramento técnico, sobre os aspectos relacionados co Medio Ambiente. O director do Ireitituto é o catedrático de Química Analítica da Universidade da Coruña Prof. Dr. Darío Prada Rodn guez. Este Instituto está situado actualmente no SAPE (Campus da Zapateira) Tlf. 98 i 167000 (ext. 2907- 09) Fax: 981 167075 sfiteiÉiTCííiiQMiai Constituido mediante a signatura dun convenio entre a Universidade da Coruña e a Fundación Caixa Galicia, o 16 de febreiro do 1998, o Instituto Tecnolóxico da Comunicación (itC) ten, entre outros cometidos, organiza- los estudios conducentes para a obtención de diplomas ou títulos de postgrao propios da Universidade e a elaboración de programas do terceiro ciclo no marco da planificación realizada polos departamentos correspondentes. Ten o seu emprazamento no Ontro de Estudios de Caixa Galicia (Ronda de Nelíe) mentres non se fixe o seu emprazamento definitivo nun edificio da Universidade. CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓXICO DE FERROL Edificio situado no campus de Esteiro e rehabilitado. Este inmoble era un antigo edificio do Hospital Naval. Cun investimento de 358 millóns está xa rematado e agaidando o equipamento a cargo dos fondos FEDER. Cedido polo Concello ferrolán e financiado pola Universidade e mailo FEDER. Ñas devanditas instalacións emprazaranse laboratorios para as Escolas Técnicas dos campas de Ferrol e A Coruña, entre outros, de calibración de velocidade, caudal e presión de fluidos (líquidos e gases) talleres mecánico e eléctrico para toda a Universidade e posta en marcha dun laboratorio de anáíises de combustibles e aceites, materiais compostos e do medio natural. Todos estes servicios irán dotados de infraestructura notable. CENTRO TECNOLÓXICO DE EDIFICACIÓN E OBRAS PÚBLICAS Emprazado no campus de Elvina, en terrees cedidos polo Concello coruñés, está financiado a través dun convenio entre a Universidade, a Consellen a de Educación e Ordenación Universitaria e a de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, Cun investimento de preto de 500 millóns, actualmente está en construcción e se agarda inaugúralo en outubro deste ano. Este centro vén de cubrir unha necesidade da industria de obra civil de Galicia, onde se poidan analiza- los distintos materiais ou procesos que se utilizan na obra civil e na construcción.